Pressreleaser

AKTIEÄGARNA I RAYSEARCH LABORATORIES AB (PUBL)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2006 kl.18.00 i Stockholms Konserthus, Grünewaldsalen, Kungsgatan 43 i Stockholm. ANMÄLAN M.M Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall; - dels vara införd i den av Värdepappers­centralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast torsdagen den 22 juni 2006, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 061 30, per telefax 08-545 061 39 eller per e-post: bolagsstamma2006@raysearchlabs.com senast måndagen den 26 juni 2006 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 juni 2006, då sådan införing skall vara verkställd. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av förslaget till dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2005. 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen. 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och styrelsesuppleant(-er). 14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. 15. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Resultatdisposition (punkt 9 b) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning samt vidare att ingen utdelning lämnas. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11) Aktieägare företrädande mer än sjuttiofem procent (75%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter skall vara en (1). Arvoden (punkt 12) Aktieägare företrädande mer än sjuttiofem procent (75%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår: att arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från något bolag i koncernen utgår med sammanlagt 500.000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 300.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen. att revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning. Styrelse m.m (punkt 13) Aktieägare företrädande mer än sjuttiofem procent (75 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår: att Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget samt att Thomas Pousette omväljs till styrelsesuppleant i bolaget. att Erik Hedlund väljs till styrelsens ordförande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14) Styrelsens förslag innebär framför allt att bolagsordningen ändras till följd av den nya aktiebolagslagen som trädde ikraft den 1 januari 2006. Styrelsens förslag innebär huvudsakligen: att kapitalgränserna sänks från lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor till lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor (§ 4) att orden ”eller kvittningsemission” införs efter ordet ”kontantemission” på alla ställen i § 4 och ett nytt sjunde stycke införs i § 4 med följande lydelse: ”Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier mot vilka konvertiblerna kan komma att bytas ut.” att aktiens nominella belopp utgår ur § 5 bolagsordningen och ersätts i § 4 med att antalet aktier skall vara lägst 6.000.000 och högst 24.000.000 att bestämmelsen om styrelseledamöternas mandattid stryks ur nuvarande § 6 att regleringen om kallelse till bolagsstämman i nuvarande § 8 ändras på så sätt att annonsering skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. att aktieägare som vill deltaga i ordinarie bolagsstämma skall vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman (nuvarande § 8) att uppräkningen av på årsstämma förekommande ärenden utmönstras ur bolagsordningen (nuvarande § 9) att bestämmelsen om rösträtt stryks eftersom den är obsolet (nuvarande § 10) att avstämningsförbehållet anpassas till definitionen enligt 1 kap 10 § aktiebolagslagen (nuvarande § 12) Därutöver föreslås att det görs vissa smärre språkliga justeringar. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com, senast två veckor före årsstämman. En tryckt version av årsredovisningen kommer att sändas till alla registrerade aktieägare som inte aktivt avsagt sig en årsredovisning. Stockholm i maj 2006 Styrelsen