We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearchs årsredovisning för 2004 publicerad

RaySearchs årsredovisning för 2004 finns från och med i dag tillgänglig som pdf-fil på koncernens hemsida på www.raysearchlabs.com. Den tryckta versionen är under distribution till aktieägarna och kan även beställas på telefon 08 – 545 061 30. Den engelska versionen kommer att vara klar i slutet av maj.

Johan Löf, VD och koncernchef i RaySearch Laboratories AB säger i VD-ordet i årsredovisningen bl a: Försäljningen utvecklades mycket positivt för RaySearch under året. Trenden är starkt uppåtgående och håller i sig kvartal efter kvartal. Omsättningen för 2004 nådde nästan 40 miljoner kronor och ökningen uppgick under året till 16 procent. Årets viktigaste händelse var att vi i början av året kunde teckna ett samarbetsavtal inom IMRT med Nucletron. Avtalet omfattar sex produkter som kommer att integreras i Nucletrons produkt för dosplanering. Samarbetet innebär att RaySearchs produkter blir tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över. Arbetet med att utveckla de nya systemen har haft hög prioritet under året. Vi ökade forsknings- och utvecklingssatsningarna med 40 procent under året. Adaptiv strålterapi kommer att vara det stora utvecklingsområdet framöver. Den adaptiva strålterapin ökar den geometriska precisionen genom att hänsyn tas till förändringar i patientens anatomi under själva strålbehandlingen. Vi bedriver nu samarbeten på flera fronter inom adaptiv strålterapi. Samarbetet med Nucletron som gör att RaySearchs produkter blir tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över, introduktionen av nya system som bygger på vår mjukvaruplattform, ett lovande forsknings- och utvecklingsarbete inom den adaptiva strålterapin innebär att framtidsutsikterna ter sig mycket ljusa för RaySearch. Lägg därtill att vi har en stark finansiell ställning och en mycket hög kompetens hos våra hängivna medarbetare.