We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Ordinarie bolagsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ)

Vid den ordinarie bolagsstämman den 19 maj 2005 i RaySearch Laboratories AB (publ) fattades bland annat följande beslut. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal, Claes-Göran Fridh och Hans Wigzell. Till styrelsesuppleant omvaldes Thomas Pousette. Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget skall utgå med sammanlagt 520 000 kronor för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade bolagsstämman att bolagets resultat överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004. För ytterligare information kontakta: Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 eller 070 – 683 79 35 johan.lof@raysearchlabs.com Om RaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen och tiotusentals patienter har fått en bättre strålbehandling. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista. Försäljning av produkterna RayBiology och RayMachine påbörjades under 2004. Samarbetet med Philips löper vidare och ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av 2004. Det senare avtalet gör att RaySearchs produkter blir tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed kraftigt ökar antalet potentiella slutkunder. Den första produkten som bygger på samarbetet med Nucletron, OM-Optimizer, började levereras till kliniker under april 2005. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 26 anställda. Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com