Pressreleaser

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I RAYSEARCH LABORATORIES AB (PUBL)

AKTIEÄGARNA I RAYSEARCH LABORATORIES AB (PUBL)

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 19 maj 2005 kl. 17.00 i Stockholms Konserthus, Grünewaldsalen, Hötorget 8 i Stockholm. ANMÄLAN M.M Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall; - dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast måndagen den 9 maj 2005, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 061 30, per telefax 08-545 061 39 eller per e-post: bolagsstamma2005@raysearchlabs.com senast måndagen den 16 maj 2005 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 maj 2005, då sådan införing skall vara verkställd. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av förslaget till dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2004. 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat¬räkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant(-er). 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Resultatdisposition (punkt 9 b) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning samt vidare att ingen utdelning lämnas. Arvoden (punkt 10) Styrelsen föreslår: att arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget utgår med sammanlagt 520.000 kronor för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. att revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning. Styrelse m.m (punkt 11) Aktieägare företrädande mer än sjuttiofem procent (75 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår: att Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal, Claes-Göran Fridh och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget samt att Thomas Pousette omväljs till styrelsesuppleant i bolaget. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com, från och med den 21 april 2005 och sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i april 2005 Styrelsen