Pressreleaser

”Inget organisatoriskt samband mellan RaySearch och RayClinic”

RaySearch Laboratories AB (publ) (RaySearch) har uppmärksammat att bolaget RayClinic AB (publ) (RayClinic) genom annonser i massmedia nyligen marknadsfört en nyemission riktad till allmänheten. Med tanke på namnlikheten mellan bolagen och att båda bolagen på ett eller annat sätt är verksamma inom området strålbehandling av cancer vill RaySearch meddela att det inte finns något som helst organisatoriskt samband mellan bolagen och att det inte heller finns något samarbete bolagen emellan. RaySearch har tvärtom vid upprepade tillfällen för RayClinic förklarat sitt starka missnöje med RayClinics namn, bifirmor m m, och krävt att RayClinic upphör med användandet av Ray-prefixet. Detta tycks inte framgå av RayClinics prospekt för nyemissionen. RaySearch överväger att vidta rättsliga åtgärder mot RayClinic. Beträffande RayClinics prospekt vill RaySearch också påpeka följande. På ett flertal ställen i prospektet anges att intensitetsmodulerad strålbehandling av cancer (IMRT) har sitt ursprung i forskning vid Karolinska Institutet (KI). Det anges vidare att KI leder utvecklingen av IMRT. Det är riktigt att forskningen runt IMRT har sitt ursprung i KI men RaySearch vill framhålla att RaySearchs insatser under senare år på ett betydande sätt har bidragit, och fortsätter att bidra, till utvecklingen inom området. ”Det är mycket beklagligt att andra försöker snylta på RaySearchs goda renommé genom att använda ett namn som är så likt vårt”, säger RaySearchs VD Johan Löf och tillägger ”Det finns en uppenbar risk att marknaden och allmänheten förväxlar bolagen eller tror att de tillhör samma koncern, men det gör de alltså inte på något sätt. Jag har bett våra jurister att granska detta”.