Pressreleaser

Extra bolagsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 25 januari 2005 i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322-6157, fattades beslut om apportemissioner omfattande sammanlagt högst 914.530 aktier serie B innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 1.371.795 SEK. Besluten fattades som ett led i det optionsprogram som finns i koncernen. Optionerna avser befintliga aktier i RaySearch Medical AB, org.nr. 556591-6862, vilka innehas av RayIncentive AB, org.nr. 556635-8247. RayIncentive är särskilt tillskapat för optionsprogrammet men tillhör inte koncernen i aktiebolagslagens bemärkelse. De nyemitterade aktierna i RaySearch Laboratories får endast tecknas av RayIncentive, Henrik Friberger, Fredrik Andersson, Henrik Rehbinder, Anders Liander, Johan Uhrdin, David Hedfors, Anders Forsgren, Camilla Forsgren, Björn Hårdemark, Delphine Rousseau, Kjell Eriksson, Jonas Andersson och Anders Lindén. Apportegendomen utgörs av sammanlagt högst 1.122 aktier i RaySearch Medical. När optionsinnehavarna förvärvar aktier i RaySearch Medical från RayIncentive blir effekterna följande: - likviditeten i RayIncentive kommer att öka med cirka 11 MSEK. - resultatet per aktie i koncernen kommer att minska när antalet aktier ökar från 10,5 miljoner aktier till 11,4 miljoner aktier. - eget kapital i koncernen blir oförändrat - redovisningsprincipen kommer att ändras eftersom aktierna i RayIncentive blir ett väsentligt innehav. RayIncentive kommer i redovisningen att konsolideras i koncernen, så att den ökade likviditeten i RayIncentive kommer att öka likviditeten i koncernen. - i RayIncentive kommer tillgångarna att vara, efter att de optionsinnehavare som har utnyttjat sina optioner senast den 31 december 2005, likvida medel på cirka 13 MSEK, samt cirka 150.000 aktier av vilka optioner i dagsläget finns utställda avseende 115.500 aktier i RaySearch Laboratories. RaySearch Laboratories undersöker tillsammans med en extern finansiell rådgivare möjligheten att placera en betydande del av de aktier som kommer att emitteras hos en eller flera institutionella placerare. Bolagsstämmans fullständiga beslut hålls tillgängliga hos bolaget under adress Sveavägen 25, 111 34 Stockholm, telefon: 08-545 061 30, telefax: 08-545 061 39. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 eller 070 – 683 79 35 johan.lof@raysearchlabs.com