We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

AKTIEÄGARNA I RAYSEARCH LABORATORIES AB (PUBL)

kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 januari 2005 kl. 17.00 i bolagets lokaler i Stockholm. ANMÄLAN M.M Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall; - dels vara införd i den av Värdepappers¬centralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 14 januari 2005, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ) Sveavägen 25, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 061 30, per telefax 08-545 061 39 eller per e-post: info@raysearchlabs.com senast tisdagen den 18 januari 2005 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 14 januari 2005, då sådan införing skall vara verkställd. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Godkännande av förslaget till dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till beslut om apportemission. 8. Stämmans avslutande. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 ovan och handlingar jämlikt 4 kap 4 § och 6 § aktiebolagslagen kommer att minst en vecka före stämman finnas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress och på hemsidan www.raysearchlabs.com och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar. För utförlig beskrivning av optionsprogrammet hänvisas till årsredovisningen för 2003. FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMMANDRAG Apportemission (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom riktad nyemission av högst 914.534 aktier serie B med ett nominellt belopp per aktie om 1,50 kronor, öka bolagets aktiekapital med högst 1.371.801 kronor från 15.769.591,50 kronor till högst 17.141.392,50 kronor. De nya aktierna får tecknas av tretton personer, av vilka de flesta är anställda i koncernen, samt av RayIncentive AB såsom ägare av aktier i RaySearch Medical AB, med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till bolaget av sina aktier i RaySearch Medical AB varvid tecknaren för varje aktie i RaySearch Medical AB skall äga teckna 815,09 aktier i RaySearch Laboratories AB. Apportemissionen kommer att medföra att RaySearch Laboratories AB förvärvar aktier i RaySearch Medical AB till marknadsvärde. Lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. (LEO-lagen) är tillämplig på beslutet. Styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, skall äga rätt att vidtaga sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut, som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen samt VPC-anslutning av aktierna. _________________________________ Stockholm i januari 2005 Styrelsen