We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 24 maj 2004 kl. 17.00 på Berns Konferens, Berzelii Park i Stockholm. ANMÄLAN M.M Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall; - dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 14 maj 2004, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ) Sveavägen 25, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 061 30, per telefax 08-545 061 39 eller per e-post: info@raysearchlabs.com senast onsdagen den 19 maj 2004 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 14 maj 2004, då sådan införing skall vara verkställd. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av förslaget till dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2002/2003. 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode. 11. Val av styrelse, styrelsesuppleant(-er), revisor(-er) och revisorssuppleant(-er). 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Resultatdisposition (punkt 9 b) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning samt vidare att ingen utdelning lämnas. Arvoden (punkt 10) Styrelsen föreslår: att arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget utgår med sammanlagt 410.000 kronor för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. att arvode till avgående styrelseledamöterna Kjell Stenberg och Clas Regeheim (se förslag vid punkt 11 nedan) för tiden september 2003 - maj 2004 utgår med sammanlagt 105.000 kr. att revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning. Styrelse m.m (punkt 11) Aktieägare företrädande mer än sextiofem procent (65 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår: att Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Claes-Göran Fridh omväljs till styrelseledamöter i bolaget samt att Hans Wigzell väljs till ny styrelseledamot i bolaget. Clas Regeheim och Kjell Stenberg har avböjt omval. Hans Wigzell tjänstgör som professor vid Karolinska Institutet i Solna och var t o m den 31 december 2003 rektor för Karolinska Institutet. Han är styrelseledamot i Karolinska Institutet Holding AB, Karolinska Innovations AB (ordf.) och Karolinska Development AB (ordf.). Styrelsen föreslår: att auktoriserade revisorn Anders Linér omväljs till revisor i bolaget samt att auktoriserade revisorn Lena Krause omväljs till revisorsuppleant i bolaget. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com, från och med den 27 april 2004 och sändas till aktieägare som så begär. Stockholm i april 2004 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/22/20040422BIT00820/wkr0001.Doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/22/20040422BIT00820/wkr0002.pdf