Pressreleaser

Bokslutskommuniké per den 31 december 2003

RaySearch Laboratories AB (publ) (f d Taurus Petroleum AB (publ)) Bokslutskommuniké per den 31 december 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 34,0 (31,0) MSEK under perioden januari till december 2003 · Rörelseresultat före noteringskostnader uppgick till 14,9 (17,3) MSEK under perioden · Resultat efter skatt uppgick till 8,8 (3,9) MSEK · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,83 (0,37) SEK · Notering på Stockholmsbörsens O-lista · Licensavtal tecknat med Nucletron i januari 2004 · Forsknings- och utvecklingsverksamheten förstärks Samtliga sifferuppgifter och kommentarer i denna delårsrapport avser proforma om ej annat anges.* För att ge en rättvisande bild av verksamheten omfattar redovisningsperioderna i proforma-redovisningen dels kalenderåret 2003, dels jämförelsetal för kalenderåret 2002. I en kommentar till utvecklingen för året säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories : "Den mycket positiva försäljningsutvecklingen fortsatte även under fjärde kvartalet och vi kan för hela 2003 uppvisa en ökning med 9,6 procent jämfört med året innan. Den amerikanska dollarn fortsätter att vara svag och har haft en negativ effekt på omsättningsutvecklingen. Under fjärde kvartalet inträffade ett par händelser som är mycket viktiga för bolagets utveckling. RaySearch noterades den 13 november på Stockholmsbörsens O-lista. Detta skedde efter att börsens bolagskommitté gjort en sedvanlig granskning av bolaget under hösten med konstaterandet att alla formella krav var uppfyllda för noteringen. Den andra viktiga händelsen var att vi i mitten av december tecknade en avsiktsförklaring med Nucletron. Ett slutgiltigt långsiktigt avtal kunde sedan träffas i mitten av januari i år. Avtalet innebär att Nucletron kommer att marknadsföra och sälja RaySearchs optimeringsmoduler, vilka integreras i Nucletrons produkt för dosplanering. Härmed blir våra produkter tillgängliga för dubbelt så många kliniker världen över. Det är speciellt glädjande att Nucletron har en stark position på den växande europamarknaden, eftersom RaySearchs produkter hittills främst har sålts till USA. Vi kommer att erhålla royalties från Nucletron i euro vilket kommer att minska dollarexponeringen. Vi förstärker nu vår FoU-verksamhet genom ett antal nyrekryteringar. Vår starka finansiella ställning, börsnoteringen, licensavtalet med Philips som löper vidare och det nya avtalet med Nucletron gör att vi kan fortsätta uppbyggnaden av ett världsledande företag inom dosplanering för strålbehandling." Ekonomisk information våren 2004 Årsredovisningen beräknas bli publicerad under april. Den kommer sändas ut per post till samtliga registrerade aktieägare samt finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida. 5 maj 2004 Delårsrapport för första kvartalet 11 maj 2004 Ordinarie bolagsstämma Stockholm den 25 februari 2004 RaySearch Laboratories AB VD Johan Löf Denna bokslutskommuniké har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com Cecilia Danckwardt-Lillieström Finanschef, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 41 cecilia.dl@raysearchlabs.com Om RaySearch RaySearch utvecklar och marknadsför programvara för strålbehandling vid cancer. RaySearchs produkter är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling. Syftet med optimeringen är att rätt stråldos skall hamna på rätt plats. Detta gör att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. Patientens möjligheter att bli frisk från cancern utan allvarliga biverkningar ökar. RaySearchs första produkt RayOptimizer, som lanserades i juni 2001, har fått ett fint genomslag på marknaden och gett bolaget en mycket god start. Optimeringssystemet har sålts till närmare 600 sjukhus över hela världen varav ca 300 har tagit systemet i klinisk drift och över 10 000 patienter har fått en bättre strålbehandling tack vare detta system. RaySearch är baserat i Stockholm och har 19 anställda. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under sommaren 2000 av Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal, Anders Brahme, Bengt Lind, Anders Liander och Karolinska Institutet Holding. ?I augusti 2000 ingick RaySearch ett globalt licensavtal med företaget ADAC Laboratories, som har en knapp tredjedel av världsmarknaden för avancerade dosplaneringssystem för strålbehandling. Vid slutet av december 2000 installerades de första versionerna av RayOptimizer på ett trettiotal testkliniker världen över. ADAC Laboratories blev i december 2000 uppköpt av Philips. RaySearchs affärsmöjligheter påverkades positivt genom att man därmed fick tillgång till Philips världsomspännande marknads- och säljorganisation. Samarbetet med Philips löper vidare och ett licensavtal tecknades med Nucletron i januari 2004. Det senare avtalet gör att RaySearchs produkter blir tillgängliga på dubbelt så många kliniker. RaySearch Laboratories AB Sveavägen 25 111 34 Stockholm Telefon: 08 - 545 061 30 Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/25/20040225BIT00120/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/25/20040225BIT00120/wkr0002.pdf Hela rapporten