Pressreleaser

RaySearch Laboratories ansöker om notering på Stockholmsbörsens O-lista

RaySearch Laboratories ansöker om notering på Stockholmsbörsens O-lista RaySearch Laboratories ABs ("RaySearch") styrelse har beslutat att ansöka om notering av Bolaget på Stockholmsbörsens O-lista genom ett omvänt förvärv av Taurus Petroleum AB (publ) ("Taurus"). O-listenoteringen kommer att innebära en bättre tillgång till riskkapitalmarknaden för framtida kapitalanskaffningar i samband med större projekt och eventuella företagsförvärv. På tre år har RaySearch gått från att vara ett forskningsbolag till en position som ett internationellt ledande medicinteknikbolag inom optimering av strålbehandling av cancer. RaySearch ser ett stort värde i att erhålla den kvalitetsstämpel som en börsnotering på O-listan innebär för bolaget. Inte minst kommer det att underlätta för RaySearchs många internationella kunder att snabbt och enkelt få en bra uppfattning om bolagets ekonomiska stabilitet och snabba utveckling. RaySearch ökade sin omsättning med 47% under 2002 jämfört med förgående år, vinstmarginalen låg under 2002 på cirka 32%. (tkr) 2002 2001 2000 Omsättning 31 21 111 - 012 Resultat efter finansnetto 9 892 11 207 -1 306 Kassa och bank 11 7 281 2 648 278 Eget kapital 15 11 232 4 794 166 Balansomslutning 23 18 052 5 543 408 RaySearchs VD Johan Löf kommenterar Taurus affären och framtiden "Noteringen innebär att vi snabbare kommer att kunna bygga ett världsledande företag inom avancerad dosplanering för strålbehandling. På RaySearch pågår ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete för att ta fram nya produkter som innebär förbättrade behandlingsmetoder. Flera av av dessa produkter kommer att lanseras under den kommande tvåårsperioden." RaySearchs affärsidé är att förse sjukhus över hela världen med innovativa metoder och avancerad mjukvara för att förbättra strålbehandling av cancer. Totala världsmarknaden för strålbehandlingsutrustning uppgick år 2002 till 10 miljarder kronor. Av denna utgör marknaden för dosplaneringssystem 10%. RaySearch verkar på den snabbt växande marknaden för intensitetsmodulerad strålterapi. Målgruppen utgörs av sjukhus som har sk. high-end dosplaneringssystem. Dessa uppgår idag till 2 500 och ökar med 10% per år. RaySearchs första produkt har sålts till 450 av dessa kliniker. RaySearch har utvecklat en unik mjukvara, ORBIT, som är ett kraftfullt ramverk för lösning optimeringsproblem inom strålterapi. Mjukvarumoduler baserade på ORBIT-plattformen säljs som plugin-moduler till befintliga dosplaneringssystem. RaySearch har ett exklusivt licensavtal med Philips Medical Systems för försäljning av de tre modulerna RayOptimizer, RayBiology och RayMachine som plugin-moduler i Philips dosplaneringssystem Pinnacle. Till dags dato har mer är 520 licenser av RayOptimizer levererats tillsammans med Pinnacle till sjukhus världen över. Lansering av RayBiology och RayMachine planeras till hösten 2003. Efter den förestående transaktionen med Taurus har RaySearch cirka 3 400 aktieägare. Bland de största ägarna återfinns RaySearchs grundare Johan Löf, Erik Hedlund (ordf.), Anders Brahme, Karolinska Institutet och Affärsstrategerna mfl. Mer information kommer att finnas att tillgå i noteringsprospektet som beräknas finnas tillgängligt omkring den 2 juni på Internet: www.raysearchlabs.com och www.mangold.se och på bolagets kontor. Rådgivare till RaySearch i samband med noteringen är Mangold Fondkommission AB. För vidare information kontakta: RaySearch Laboratories AB VD Johan Löf Tel 08-545 061 31 E.mail: johan.lof@RaySearchlabs.com Eller besök bolagets hemsida på Internet: www.raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00790/wkr0002.pdf