Pressreleaser

En ljusstråle på mörk börshimmel

En ljusstråle på mörk börshimmel Idag offentliggörs erbjudandeprospektet för RaySearch Laboratories AB. Detta unga och framgångsrika företag väljer att mitt i lågkonjunktur och börsstiltje söka en notering av bolagets aktie på Stockholmsbörsens O- lista. Noteringen sker genom ett omvänt förvärv av företaget Taurus Petroleum. RaySearch Laboratories AB utvecklar och marknadsför programvara för strålbehandling vid cancer. RaySearchs produkter är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling. Syftet med optimeringen är att rätt stråldos skall hamna på rätt plats. Detta gör att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. Med andra ord: patientens möjligheter att blir frisk från cancern utan allvarliga biverkningar ökar. RaySearchs första produkt RayOptimizer, som lanserades i juni 2001, har fått ett mycket bra genomslag på marknaden och gett bolaget en fantastisk start. Fram till idag har optimeringssystemet sålts till över 430 sjukhus över hela världen och över 10 000 patienter har fått en bättre strålbehandling tack vare detta system. Intäkterna uppgick 2001 till 21 miljoner kronor och 2002 till 31 miljoner kronor och rörelseresultatet var 11,1 respektive 9,6 miljoner kronor. Syftet med börsintroduktionen är att trygga kapitalförsörjningen inför en fortsatt kraftig tillväxt. Företaget ska bredda både produktutbud och kundbas för att säkerställa sin ledande ställning inom avancerad strålbehandling av cancer. Målet är att RaySearch ska uppnå en organisk försäljningstillväxt på i genomsnitt 20 procent per år under den kommande tioårsperioden. Härutöver kan expansion via förvärv tillkomma. Vidare har RaySearch som mål att rörelsemarginalen i genomsnitt ej skall understiga 20 procent per år under samma period. Forskning blir affärsidé och företagande Forskningen bakom RaySearch inleddes av Anders Bramhe, professor i medicinsk strålningsteknik på Karolinska institutet för 20 år sedan. En av hans doktorander, Johan Löf, utvecklade mjukvara för beräkning av optimal strålbehandling. Johan Löfs avhandling publicerades 2000 och samma år kom hans idéer på tredje plats i affärsplantävlingen Venture Cup. Det ledde till propåer från ett stort antal investerare och sommaren 2000 grundades företaget RaySearch Laboratories AB. Två månader efter bolagets bildande slöts ett exklusivt licensavtal med ADAC Laboratories, som är världsledande inom dosplaneringssystem för strålbehandling. ADAC förvärvades kort därefter av Philips. RaySearch kommer redan i höst att lansera två nya produkter, RayMachine och RayBiology, som ytterligare förfinar strålbehandlingen. RayMachine använder sig av mer detaljerade modeller av strålapparaten och dess begränsningar, vilket leder till kortare behandlingstid. RayBiology låter direkt cancertumörens och den omkringliggande friska vävnadens strålningskänslighet bestämma behandlingens utformning. Mer information: Prospektet finns tillgängligt på www.raysearchlabs.com För frågor kontakta: Johan Löf, VD, tfn: 08-545 061 30, eller johan.lof@raysearchlabs.com Erbjudandet till allmänheten och affären i korthet Med huvudsakligt syfte att RaySearch skall få tillgång till kapitalmarknaden och att ägandet i bolaget skall spridas har ägarna till RaySearch genomfört ett omvänt förvärv av Taurus. Som ett led i ägarspridningen erbjuder RaySearchs grundare och Affärsstrategerna högst 1 550 000 befintliga aktier i Taurus Petroleum AB, under namnändring till RaySearch Laboratories AB, till försäljning enligt villkoren nedan. Anmälningsperiod: 6 juni - 27 juni 2003, vid full anslutning till erbjudandet stängs anmälningsperioden. Försäljningspris: 16,00 kr Bolaget kommer att genomföra en sammanläggning där 20 aktier sammanläggs till 1, den omvända spliten beräknas vara genomförd 6 juni. Efter apportemissionen och sammanläggningen kommer bolaget att ha 10 513 061 aktier. Prospekt och vidare information om erbjudandet kan ni finna på Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se. För att rekvirera anmälningssedlar och prospekt kontakta: Mangold Fondkommission AB Ärende: RaySearch Mail: info@mangold.se Tel: 08 454 9650 Fax: 08 454 9651 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/04/20030604BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/04/20030604BIT00890/wkr0002.pdf