We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 2023

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322-6157, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Eugeniavägen 18C i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 17.00 då det också bjuds på lättare förtäring.

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 16 maj 2023,
 • dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 19 maj 2023 per post till RaySearch Laboratories AB (publ), "Årsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 33 eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, raysearchlabs.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. Av praktiska skäl bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar översändas till bolaget i förväg under ovanstående adress i samband med anmälan.

Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 16 maj 2023,
 • dels senast fredagen den 19 maj 2023 anmäla sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta

enligt de anvisningar som anges ovan under rubriken ”Deltagande i stämmolokalen”. Det

innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com. Vid behov kan detta formulär skickas i pappersformat till aktieägare som så önskar.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 19 maj 2023. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till RaySearch Laboratories AB (publ), "Årsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast fredagen den 19 maj 2023.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 16 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 19 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll.
 5. Godkännande av förslaget till dagordning.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.
 9. Beslut om

  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella ställningen;

  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 12. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.
 13. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av revisor.
 15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 16. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN (PUNKT 2)

Aktieägare företrädande ca 66 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att Hans Wigzell utses till ordförande vid årsstämman.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

RESULTATDISPOSITION (PUNKT 9 B)

Eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång till kapital föreslår styrelsen och den verkställande direktören att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare. De vinstmedel som står till förfogande uppgår till 126 858 312 kronor och föreslås balanseras i ny räkning.

ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER (PUNKT 10)

Aktieägare företrädande ca 66 procent av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, utan suppleanter.

ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISOR (PUNKT 11)

Ovanstående aktieägare föreslår att arvode till de styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med sammanlagt 1 740 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 840 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Bolaget har underrättats om att ovanstående aktieägare stödjer styrelsens förslag.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER (INKL. STYRELSENS ORDFÖRANDE) OCH SUPPLEANTER (PUNKT 12)

Ovanstående aktieägare föreslår att Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Günther Mårder, Britta Wallgren och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget samt att Hans Wigzell omväljs till styrelsens ordförande.

BESTÄMMANDE AV ANTAL REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER SAMT VAL AV REVISOR (PUNKTERNA 13 OCH 14)

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter samt att det registrerade revisionsföretaget Deloitte AB väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (auktoriserade revisorn Kent Åkerlund avses vara huvudansvarig revisor).

Styrelsen, som i sin helhet fullgör de uppgifter som åligger ett revisionsutskott, rekommenderar val av revisionsföretaget Deloitte AB. Styrelsens rekommendation är baserad på den upphandlingsprocess som har utförts, samt den offert som Deloitte AB har lämnat och som har definierat en väl avvägd omfattning av revisionen utifrån koncernens storlek och verksamhet, erbjudit en väl anpassad revision sett till bolagets verksamhet och offererat ett arvode som i förhållande till arbete har bedömts som konkurrenskraftigt.

Ovanstående förslag lämnas av styrelsen, då det inte finns någon valberedning i bolaget. Bolaget har underrättats om att ovanstående aktieägare stödjer styrelsens förslag.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

I bolaget finns vid dagen för kallelsen totalt 34 282 773 aktier, varav 8 454 975 är aktier av serie A med tio röster vardera och 25 827 798 är aktier av serie B med en röst vardera, vilket innebär att det finns sammanlagt 110 377 548 röster i bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar och övrigt

Årsredovisningshandlingarna, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Eugeniavägen 18C, 113 68 Stockholm och på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com senast från och med den 4 maj 2023. Handlingarna kan även begäras per e-post till arsstamma2023@raysearchlabs.com och skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Information om föreslagna styrelseledamöter och revisor finns på bolagets hemsida. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

********

Stockholm i april 2023

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com