We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 2010

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.00 på Berns Konferens i Kammarsalen, Berzelii Park, i Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall; - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken senast onsdagen den 19 maj 2010, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 061 30, per telefax 08-545 061 39 eller per e post: arsstamma2010@raysearchlabs.com senast onsdagen den 19 maj 2010 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Dokumentet får inte vara äldre än ett (1) år. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 19 maj 2010, då sådan införing skall vara verkställd. FULLMAKTSFORMULÄR Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.raysearchlabs.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. ANTAL AKTIER Det totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34.282.773 stycken, varav 12.385.968 stycken är aktier av serie A och 21.896.805 stycken är aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 145.756.485 röster i bolaget. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av förslaget till dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009. 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och styrelsesuppleant. 14. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Val av ordförande vid stämman (punkt 2) Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman. Resultatdisposition (punkt 9 b) Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om femtio (50) öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 28 maj 2010 och då beräknas utbetalning av utdelningen kunna ske den 2 juni 2010. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10) Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2009 skall gälla till utgången av årsstämman 2011. Riktlinjernas innehåll framgår av bolagets hemsida. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11) Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och att antalet styrelsesuppleanter skall vara noll (0). Arvoden (punkt 12) Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i bolaget föreslår: att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen utgår med sammanlagt 600.000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 360.000 kronor till ordföranden och 120.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen. att revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning. Styrelse m.m (punkt 13) Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i bolaget föreslår: att Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell omväljs till styrelseledamöter i bolaget men att Thomas Pousette inte omväljs som styrelsesuppleant. att Erik Hedlund väljs till styrelsens ordförande. ******** Årsredovisningshandlingar, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och med den 11 maj 2010 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Stockholm i april 2010 Styrelsen