Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

”Orderingången steg med 49 procent, nettoomsättningen steg med 21 procent och rörelsemarginalen ökade till 25 (13) procent under första kvartalet 2020”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. 

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2020)

 • Orderingång 300,0 (201,6) MSEK
 • Nettoomsättning 208,9 (173,1) MSEK
 • Rörelseresultat 51,6 (23,2) MSEK
 • Resultat efter skatt 40,5 (17,2) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 1,18 (0,50) SEK
 • Kassaflöde -4,2 (-1,8) MSEK
 • Orderstock 1 281,5 (876,9) MSEK vid slutet av perioden
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Dosplaneringssystemet RayStation® har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Oslo Universitetssykehus i Norge, Haaglanden Medical Center, Leiden University Medical Center och Haga Hospital i Nederländerna, Liverpool Cancer Therapy Centre i Australien och Banner MD Anderson Cancer Center i Arizona, USA.
 • I februari 2020 har MD Anderson Cancer Center i Texas, USA beställt ytterligare RayStation-licenser för cirka 40 MSEK i syfte att ersätta sina befintliga dosplaneringssystem.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Det är i dagsläget omöjligt att fullt ut uppskatta den påverkan covid-19 kan komma att få för RaySearch. Företaget är finansiellt starkt och väl anpassat för digitalt samarbete. Forsknings- och utvecklingsverksamheten samt leveranskapaciteten är relativt opåverkade. Preliminärt bedömer RaySearch att andra kvartalet kan påverkas väsentligt negativt av covid-19, främst genom att order kan komma att fördröjas. Företagsledningen följer utvecklingen noga och är beredd att vidta åtgärder om det behövs.
 • På grund av covid-19 har årsstämman skjutits fram och kommer att hållas den 30 juni 2020. RaySearch återkommer med en kallelse till årsstämman senast fyra veckor dessförinnan.
   

Informationen i denna delårsrapport är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 07.45 CET.
 

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORTEN

VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-mars 2020 vid en telefonkonferens som hålls på engelska tisdagen den 5 maj 2020 kl 16:00 CET.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen, vänligen registrera er på:
http://emea.directeventreg.com/registration/4674269
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, VD                Telefon: +46 8 510 530 00         Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO        Telefon: +46 70 661 05 59         Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com  

 

OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformations-systemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också ett nytt behandlingskontrollsystem, RayCommand, som beräknas kunna lanseras i början av 2021. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.