Finansiella rapporter

Delårsrapport Januari - Mars 2019

RaySearch Laboratories AB (publ)

”RaySearch har inlett året starkt: Orderingången steg med 57 procent och nettoomsättningen ökade med 49 procent under första kvartalet”
Johan Löf, VD för RaySearch. Kommentar sid 2.

KVARTALET I KORTHET
Under första kvartalet 2019 ökade orderingången med 57 procent till 202 (128) MSEK. Nettoomsättningen steg med 49 procent till 173 (116) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 13 (12) procent.

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI - MARS 2019)

  • Nettoomsättning 173,1 (116,3) MSEK, varav intäkter från RayStation®/RayCare® 163,1 (104,2) MSEK
  • Resultat efter skatt 17,2 (11,8) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,50 (0,34) SEK
  • Rörelseresultat 23,2 (14,1) MSEK
  • Kassaflöde -1,8 (12,3) MSEK
  • Orderingång 201,6 (128,4) MSEK, varav RayStation/RayCare/RayCommand® 194,1 (118,3) MSEK 
  • Orderstock 876,9 (642,5) MSEK vid slutet av perioden, varav RayStation/RayCare/RayCommand 828,8 (586,9) MSEK 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Oklahoma Proton Center och Hoag Memorial Hospital i USA, Velindre Cancer Center och Cambridge University Hospitals i Storbritannien och Universitätsklinikum Düsseldorf i Tyskland. Därtill har Provision Cancer Center i USA expanderat sin befintliga installation.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 07.45 CET.

TELEFONKONFERENS
VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-mars 2019 vid en telefonkonferens torsdagen den 9 maj 2019 kl 10:00 – 10:30 CET.
För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 22 90 90 (Sverige), +44 330 336 6027 (Storbritannien) eller +1 719 325 2054 (USA). Accesskoden är 188791. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.
 
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Johan Löf, VD    Telefon: +46 8 510 530 00      Epost: johan.lof@raysearchlabs.com 
Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59      Epost: peter.thysell@raysearchlabs.comOM RAYSEARCH
 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.