Finansiella rapporter

Delårsrapport januari - juni 2019

RaySearch Laboratories AB (publ)

Orderingången steg med 80 procent och nettoomsättningen ökade med 34 procent under andra kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten ökade till 80 (-49) MSEK”

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2019)

 • Nettoomsättning 189,7 (141,0) MSEK
 • Resultat efter skatt 21,8 (20,6) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,64 (0,60) SEK
 • Rörelseresultat 28,8 (26,2) MSEK
 • Kassaflöde 4,1 (-50,3) MSEK
 • Orderingång 370,6 (206,2) MSEK 
 • Orderstock 1 043,1 (723,5) MSEK vid slutet av perioden

HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2019)

 • Nettoomsättning 362,7 (257,3) MSEK
 • Resultat efter skatt 39,0 (32,4) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 1,14 (0,94) SEK
 • Rörelseresultat 52,0 (40,4) MSEK
 • Kassaflöde 2,3 (-37,9) MSEK 
 • Orderingång 572,2 (334,6) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Dosplaneringssystemet RayStation® har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Moffitt Cancer Center och Loma Linda University Medical Center i USA, Clinique de Genolier (del av Swiss Medical Network) i Schweiz, AKH Wien i Österrike och Proton Therapy Center Czech i Tjeckien.
 • RaySearch och Mevion Medical Systems utökar sitt strategiska samarbete för att ytterligare förbättra planeringen av HYPERSCAN-behandlingar.
 • RaySearch har erhållit beställningar från MedAustron GmbH på onkologiinformationssystemet RayCare® samt behandlingskontrollsystemet RayCommand® med det största sammanlagda ordervärdet hittills i bolagets historia.
 • Onkologiinformationssystemet RayCare har även valts av Clinique de Genolier (del av Swiss Medical Network).
 • I juni släpptes RayStation 9A*, den senaste versionen av RaySearchs dosplaneringssystem.  
 • RaySearch har även erhållit FDA-godkännande för RayStation 8B och de första applikationerna för maskininlärning någonsin i ett dosplaneringssystem.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I juli släpptes RayCare 3A*, den senaste versionen av RaySearchs onkologiinformationssystem. 
 • RaySearch och Vision RT har ingått långsiktigt utvecklingssamarbete.   

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 07.45 CET.
  

TELEFONKONFERENS

VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-juni 2019 vid en telefonkonferens tisdagen den 20 augusti 2019 kl 17:00 – 17:30 CET.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 22 90 90 (Sverige), +44 330 336 6027 (Storbritannien) eller +1 719 325 2054 (USA). Accesskoden är 188791. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:       
Johan Löf, VD Telefon: +46 8 510 530 00           
Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO 
Telefon: +46 70 661 05 59 Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com 

  
OM RAYSEARCH
 

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.