Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 Januari – 30 September 2018

RaySearch Laboratories AB (publ)
”Under tredje kvartalet 2018 ökade orderingången med 31 procent till 176 (134) MSEK, vilket är den högsta orderingången någonsin för tredje kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 150 (112) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 8 (1) procent, trots förändrade redovisningsprinciper som fördröjer vår intäktsredovisning. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen ökat med 47 procent till 164 MSEK och rörelsemarginalen hade varit 15 procent. Vi är trygga i vår långsiktiga strategi och vår expansion fortsätter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. 
 
TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2018)

 • Nettoomsättning 150,4 (111,7) MSEK, varav intäkter från RayStation®/RayCare® 137,9 (99,1) MSEK 
 • Resultat efter skatt 13,5 (-1,0) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,39 (-0,03) SEK
 • Rörelseresultat 12,4 (0,7) MSEK
 • Kassaflöde -17,0 (1,2) MSEK
 • Orderingång 175,7 (133,8) MSEK, varav RayStation/RayCare 165,0 (123,6) MSEK

NIO MÅNADER (JANUARI – SEPTEMBER 2018)

 • Nettoomsättning 407,8 (380,1) MSEK, varav RayStation/RayCare 371,3 (339,1) MSEK 
 • Resultat efter skatt 45,9 (45,3) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 1,34 (1,32) SEK
 • Rörelseresultat 52,8 (61,0) MSEK
 • Kassaflöde -54,9 (-15,5) MSEK
 • Orderingång 510,3 (435,4) MSEK, varav RayStation/RayCare 479,3 (401,2) MSEK
 • Orderstock 740,4 (571,3) MSEK vid slutet av perioden, varav RayStation/RayCare 688,3 (511,7) MSEK

FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

 • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den 1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter från RayStation och RayCare med 18 procent under tredje kvartalet och 17 procent under de första nio månaderna 2018 jämfört med tidigare redovisningsprinciper (IAS 18), se not 1-2. De förändrade redovisnings­principerna har även negativ påverkan på nettoomsättning och resultat avseende de senaste 12 månaderna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Leeds Cancer Centre i Storbritannien, Swedish Cancer Institute i Seattle i USA, samt Centre intégré de cancérologie de Laval i Québec i Kanada. Därtill har University of California, San Francisco i USA utvidgat sin befintliga installation av RayStation.
 • Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med Princess Margaret Cancer Center i Toronto i Kanada avseende utveckling av RayCare.
 • RayCare har valts av Advanced Oncotherapy (AVO) i Storbritannien.
 • RayCare 2A* och 2B* har släppts, bl.a. med en rad nya funktioner, såsom aktivitets- och regelbaserad schema­läggning för alla kliniska resurser, hantering av kliniska dokument, stöd för full behandlingsleverans, arbetsflödeshantering och aktivitets-baserad bildgranskning offline, samt ytterligare funktioner för vårdadministration och hantering av externa kontakter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Sedan den 8 oktober 2018 används RayCare tillsammans med RayStation för att planera och hantera patientbehandlingar vid Provision CARES Proton Therapy Nashville i USA, som därmed blev den första kliniken att ansluta RayCare direkt till ett behandlingssystem (ProNova SC360) för att registrera och verifiera behandlingarna.
 • RaySearch och Canon Medical Systems Corporation har ingått samarbetsavtal för integration mellan RayStation och RayCare, och Canon Medicals bildåtergivningssystem och avancerade visualiseringslösningar i syfte att skapa ett mer effektivt arbetsflöde för virtuell simulering.
    

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
15 november 2018 kl. 07.45 CET.
   

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, VD       Telefon: +46 8 510 530 00         Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO        Telefon: +46 70 661 05 59 Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com  

  
OM RAYSEARCH
 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.