Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

RaySearch Laboratories AB (publ)

”Under andra kvartalet 2018 ökade orderingången exklusive serviceavtal med 47 procent till 160 MSEK, vilket är den högsta orderingången någonsin för andra kvartalet. Nettoomsättningen minskade marginellt till 141 (142) MSEK och rörelsemarginalen var oförändrad på 19 (19) procent, huvudsakligen till följd av förändrade redovisningsprinciper, men även positiva valutaeffekter. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen ökat med 15 procent till 162 MSEK och rörelsemarginalen hade varit 28 procent. Orderstocken inklusive serviceavtal uppgick till 720 (591) MSEK i slutet av perioden. Vi är trygga i vår långsiktiga strategi och vår expansion fortsätter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2018)

 • Nettoomsättning 141,0 (141,6) MSEK, varav intäkter från RayStation®/RayCare® 126,6 (127,6) MSEK
 • Resultat efter skatt 20,6 (20,1) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,60 (0,59) SEK
 • Rörelseresultat 26,3 (26,8) MSEK
 • Kassaflöde -50,3 (-13,7) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 160,3 (108,8) MSEK,varav RayStation/RayCare 151,1 (98,0) MSEK

HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2018)

 • Nettoomsättning 257,3 (268,4) MSEK,varav RayStation/RayCare 233,4 (240,0) MSEK
 • Resultat efter skatt 32,4 (46,4) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,94 (1,35) SEK
 • Rörelseresultat 40,4 (60,3) MSEK
 • Kassaflöde -37,9 (-16,7) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 266,7 (213,7) MSEK,varav RayStation/RayCare 248,2 (191,8) MSEK
 • Orderstock inkl. serviceavtal 719,7 (591,0) MSEK vid slutet av perioden 
 • Orderstock för RayStation/RayCare exkl. serviceavtal 106,0 (36,0) MSEK vid slutet av perioden


FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER

 • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den 1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter från RayStation och RayCare med 19 procent under andra kvartalet och 16 procent under första halvåret 2018 jämfört med tidigare redovisningsprinciper (IAS 18), se not 1-2. De förändrade redovisnings­principerna har även negativ påverkan på nettoomsättning och resultat avseende den senaste 12 månaderna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra proton- och koljonterapicentrumen Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) och Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) i Tyskland, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke i Quebec i Kanada och Advanced Oncotherapy (AVO) i Storbritannien.
 • Två RayCare-order har erhållits, dels från en klinik i Belgien, dels från en klinik i Colombia.
 • Långsiktiga samarbetsavtal har ingåtts med Universitetssjukhuset i Heidelberg i Tyskland avseende RayCare och Eckert & Ziegler BEBIG avseende brachyterapi.
 • Forskningssamarbete och långsiktigt licensavtal har ingåtts med NIRS/QST i Japan avseende koljonterapi, vilket kommer leda till integration av NIRS:s Microdosimetric Kinetic Model (MKM) i RayStation.
 • RayStation 8A* har släppts, bland annat med stöd för behandlingstekniken TomoDirectTM.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • RayCare 2A* har släppts, bl.a. med en rad nya funktioner, såsom aktivitets- och regelbaserad schema­läggning för alla kliniska resurser, hantering av kliniska dokument och ytterligare funktioner för behandlingshanteringen.
 • Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med Princess Margaret Cancer Center i Toronto i Kanada avseende RayCare.

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 07.45 CET.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Löf, VD                                   Telefon: +46 8 510 530 00          Epost:
johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO                           Telefon: +46 70 661 05 59          Epost:
peter.thysell@raysearchlabs.com  

 
OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.