Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

RaySearch Laboratories AB (publ)

”Under 2017 steg nettoomsättningen med 10 procent till 585 (531) MSEK. Rörelsemarginalen minskade till 27 (38) procent pga lägre tillväxt för RayStation®, negativa valutaeffekter till följd av amerikanska dollarns försvagning och ökade kostnader till följd av bolagets satsningar inom den globala marknadsorganisationen och inom forskning och utveckling. RayStation 7 och RayCare® 1 släpptes enligt plan och vi har redan fått den första ordern på RayCare”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2017)

 • Nettoomsättning 204,9 (191,4) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 192,6 (174,8) MSEK
 • Resultat efter skatt 72,3 (75,9) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 2,11 (2,21) SEK
 • Rörelseresultat 98,7 (100,2) MSEK
 • Kassaflöde 34,6 (56,6) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 192,6 (189,0) MSEK, varav RayStation/RayCare 183,2 (176,3) MSEK 
 • Orderstocken för RayStation/RayCare uppgick till 50,0 (67,6) MSEK vid periodens utgång

TOLV MÅNADER (JANUARI – DECEMBER 2017)

 • Nettoomsättning 585,1 (531,5) MSEK, varav intäkter från RayStation/RayCare 531,7 (476,0) MSEK
 • Resultat efter skatt 117,6 (151,4) MSEK och resultat per aktie 3,43 (4,42) SEK
 • Rörelseresultat 159,7 (200,0) MSEK
 • Kassaflöde 19,1 (26,2) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 508,4 (501,1) MSEK, varav RayStation/RayCare 467,8 (461,0) MSEK 
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Sharp Grossmont Hospital, Anderson Regional Cancer Center och Erlanger Hospital i USA, Hôtel-Dieu de Lévis i Kanada, Lausanne University Hospital (CHUV) i Schweiz, Centre Francois Baclesse i Luxemburg, Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital i Storbritannien, samt Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center i Polen. Därtill har RayStation också valts för ett nytt koljoncenter vid Yamagata Universitets-sjukhus i Japan samt för Apollo Proton Cancer Center i Chennai, som är det första protonterapicentret i Indien.
 • RayStation 7* har släppts med stöd för Mevion HYPERSCAN och integration med RayCare. RaySearch har även lanserat µ-RayStation, en ny version av dosplaneringssystemet, som är speciellt anpassat för preklinisk forskning på smådjur. 
 • RayCare 1, nästa generations onkologiinformationssystem (OIS), har släppts enligt plan och bolaget har fått den första ordern på RayCare från Anderson Regional Cancer Center i USA.
     

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07.45 CET.
    

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Löf, VD    Telefon: +46 8 510 530 00     Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO    Telefon: +46 70 661 05 59     Epost:
peter.thysell@raysearchlabs.com

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som lanserades i december 2017 och utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 

* Regulatoriskt godkännande krävs för vissa marknader.