We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

”Intäkterna från RayStation® ökade med 29 procent till 80,8 (62,8) MSEK och det finns goda förutsättningar för starkare tillväxt under resten av året. Utvecklingen av RayCare® fortskrider enligt plan och vi planerar för en publik demonstration
av systemet under strålterapimässan ASTRO 2016 i Boston i slutet av september”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

TRE MÅNADER (JANUARI – MARS 2016)

  • Nettoomsättning 95,4 (87,7) MSEK, varav RayStation 80,8 (62,7) MSEK
  • Resultat efter skatt 17,8 (25,0) MSEK och resultat per aktie 0,52 (0,73) SEK
  • Rörelseresultat 23,4 (33,1) MSEK
  • Kassaflöde -5,2 (7,8) MSEK
  • Orderingång exklusive serviceavtal 81,9 (86,3) MSEK, varav RayStation 72,6 (69,1) MSEK
  • Orderstocken för RayStation uppgick till 47,1 (34,3) MSEK vid periodens utgång    

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • RaySearch har lanserat RayStation 5 med stöd för koljonsplanering, samt verktyg och funktioner som innebär ett helt nytt synsätt på dosplanering.
  • RaySearch har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med University of California, San Francisco (UCSF) avseende RayCare.
  • Den 4 januari 2016 flyttades RaySearchs aktie av serie B (RAY B) från Small Cap- till Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.
  • I mars 2016 har på begäran av aktieägare 750 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com