Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 285,2 (204,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 59,8 (-20,8) MSEK och resultatet per aktie till 1,75 (-0,61) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 79,4 (-25,7) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till 16,8 (-23,7) MSEK
 • Orderingången exklusive serviceavtal uppgick till 229,8 (170,2) MSEK, varav RayStation® stod för 158,9 (89,2) MSEK
 • Orderstocken för RayStation® uppgick till 31,5 MSEK
 • Sälj- och servicebolag bildades i Tyskland, distributionsavtal ingicks för Australien, Nya Zeeland och Thailand
 • Första orderna på RayStation® i Storbritannien och Thailand
 • Förlikningsavtal ingicks avseende patenttvist med Prowess
 • Första protonbehandlingarna med RayStation®
 • RayStation® 4.5 och RayStation® 4.7 släpptes
 • Strategiskt samarbetsavtal ingicks med Mevion
 • Kreditram utökades
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2014

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Finanschefen lämnar RaySearch

”Under hela 2014 såg vi ett kraftigt ökat intresse för RayStation® och året avslutades mycket starkt. Under det fjärde kvartalet uppnådde vi den högsta kvartalsförsäljningen någonsin för RayStation®. Det kan vara värt att notera att intäkterna från RayStation® under det fjärde kvartalet 2014 var högre än under hela 2013 sammantaget. Det är verkligen glädjande att konstatera att antalet kliniker som köpte RayStation® under 2014 är lika många som det sammanlagda antalet kliniker som köpte RayStation® från och med lanseringen 2009 till utgången av 2013 ”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Totalt sett steg intäkterna med 39,5 procent till 285,2 (204,5) MSEK under 2014 och därmed steg rörelseresultatet kraftigt till 79,4 (-25,7) MSEK. Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att bolaget aldrig har stått så starkt som det gör nu”, avslutar Johan Löf.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partner och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com