We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2014

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 177,4 (114,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 19,1 (-25,9) MSEK och resultatet per aktie till 0,56 (-0,76) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,6 (-26,1) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -14,0 (-28,0) MSEK
 • Orderingången exklusive serviceavtal uppgick till 144,4 (94,8) MSEK
 • Av orderingången stod RayStation® för 88,5 (31,4) MSEK
 • Orderstocken för RayStation® uppgick till 44,8 MSEK varav 12,9 MSEK bedöms kunna omsättas under 2014
 • Första ordern på RayStation® i Storbritannien
 • Distributionsavtal ingicks för Australien och Nya Zeeland
 • Förlikningsavtal ingicks avseende patenttvist med Prowess
 • Sälj- och servicebolag bildades i Tyskland
 • Första protonbehandlingarna med RayStation®
 • Strategiskt samarbetsavtal ingicks med Mevion

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • RayStation® 4.5 godkändes för försäljning i USA
 • Kreditram utökades

”Under det tredje kvartalet uppnådde vi den högsta kvartalsförsäljningen någonsin för RayStation® och intäkterna ökade med 84 procent till 72 MSEK. Under niomånadersperioden steg intäkterna med 55 procent till 177 MSEK och därmed steg rörelseresultatet kraftigt till 27 MSEK”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Hittills har 2014 varit ett väldigt bra år och orderingången för RayStation® har nästan trefaldigats jämfört med förra året. Jag ser därmed med stor tillförsikt fram emot slutet av året”, avslutar Johan Löf.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partner och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com