Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké 2010

1 januari – 31 DECEMBER 2010

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 117,7 (83,7) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 39,9 (40,9) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 28,9 (30,1) MSEK och resultatet per aktie uppgick till 0,84 (0,88) SEK
  • Kassaflödet uppgick till -5,0 (9,4) MSEK
  • RaySearch fick FDA-godkännande för RayStation® i USA i mars
  • Samarbetsavtalet med Varian utökades i april
  • Genombrottsorder på RayStation® från Massachusetts General Hospital i USA erhölls i oktober
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,50) SEK per aktie

Händelser efter periodens utgång

  • RaySearch etablerade säljorganisation i USA i januari
  • Två nya order på RayStation® tillkännagavs i februari


”Det gångna året var en framgångsrik period finansiellt sett och vi genomgick också stora strategiska förändringar som är centrala för vår framtida utveckling. Lanseringen av vårt eget dosplaneringssystem RayStation® var lyckosam och ordern från Massachusetts General Hospital i oktober var en mycket viktig milstolpe för RaySearch”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Vi kommer att fortsätta bygga upp vår internationella marknads- och försäljningsorganisation och vidareutveckla RayStation® tillsammans med existerande och nya kunder. Vi har redan sett ett växande intresse för RayStation® i och med genombrottet i USA och jag är övertygad om att kundlistan kommer att växa under 2011”, avslutar Johan Löf.


Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron , IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.


För ytterligare information kontakta:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com