We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2008

1 JANUARI – 30 JUNI 2008
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 27,6 (33,5) MSEK

• Resultat efter skatt uppgick till 4,2 (10,7) MSEK

• Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,31) SEK

• Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (14,3) MSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 (19,8) MSEK

• Avtal med Philips avseende ny produkt inom den nya revolutionerande behandlingsmetoden VMAT


EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Avtal avseende ett dosplaneringssystem för protonterapi åt Akademiska sjukhuset i Uppsala

• Avtal avseende forskningssamarbete inom flermålsoptimering med Massachusetts General Hospital i Boston, USA”Vi är långt ifrån nöjda med den här resultatnivån men vi har en stark tilltro till att alla de åtgärder vi har vidtagit för att stärka försäljningen av de lanserade produkterna kommer att förbättra situationen. Därtill kommer flera lanseringar av nya produkter under det närmaste året”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”RaySearchs ledstjärna är att förkorta tiden från vetenskapligt resultat till klinisk användning. Inom ramen för den befintliga affärsmodellen har vi upprepade gånger drabbats av förseningar som ligger utanför RaySearchs kontroll. Därför har vi inlett ett arbete för att undersöka möjligheten att sälja direkt till klinikerna vid sidan av försäljning via våra partners”, avslutar Johan Löf.