We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

1 JANUARI – 31 MARS 2008
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15,6 (16,1) MSEK

• Resultat efter skatt uppgick till 3,1 (5,2) MSEK

• Resultat per aktie uppgick till 0,27 (0,46) SEK

• Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (7,1) MSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (13,4) MSEK

• De första intäkterna genererades för COMPASS® och licensavtalet med IBA Dosimetry utökades

EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Lansering av första produkten i samarbetet med Varian senarelagd

• Slutförhandlingar pågår med Philips om utveckling av en produkt inom den nya revolutionerande behandlingsmetoden VMAT

• På grund av marknadsdriven prioritering av VMAT förskjuts lanseringen av första produkten inom adaptiv strålterapi


”Vi genomför just nu slutförhandlingar med Philips om en ny produkt för VMAT som är ett nytt spännande område med mycket stor potential. Det här innebär dock att den första produkten från samarbetet med Philips inom adaptiv strålterapi senareläggs”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

” Samarbetet kring COMPASS® med IBA Dosimetry börjar nu generera intäkter. Vi har också utökat COMPASS®-samarbetet med en ny produkt som tillsammans med den nya produkten med Philips ytterligare förstärker vår breda tillväxtplattform.”

”Den första produkten från samarbetet med Varian förskjuts till nästa år. Inga tekniska problem ligger bakom förseningen”, avslutar Johan Löf.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

RaySearch Laboratories AB (publ)
Org nr 556322-6157
Sveavägen 25
111 34 Stockholm