Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2008
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 41,3 (50,2) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 7,3 (16,8) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 0,21 (0,49) SEK
• Rörelseresultatet uppgick till 8,0 (22,1) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,8 (25,7) MSEK
• Avtal med Philips avseende ny produkt inom den nya revolutionerande behandlingsmetoden VMAT ingicks i juni
• Avtal avseende ett dosplaneringssystem för protonterapi åt Akademiska sjukhuset i Uppsala ingicks i augusti
• Avtal avseende forskningssamarbete inom flermålsoptimering med Massachusetts General Hospital i Boston, USA ingicks i augusti


”Intäkterna under tredje kvartalet sjönk jämfört med samma period föregående år, men vi ser en positiv trend från andra till tredje kvartalet i år. Försäljningsvolymen via Philips började återhämta sig från den ovanligt låga nivån under andra kvartalet samtidigt som dollarn stärktes vilket sammantaget ledde till en intäktsökning om 14 procent från andra till tredje kvartalet”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Den globala finanskrisen är givetvis ett orosmoment. Vi följer marknadsutvecklingen noga men historiskt har marknaden för strålterapiprodukter varit relativt konjunkturokänslig. Vi gör i dagsläget inga förändringar av verksamheten på grund av det osäkra marknadsläget, utan fokuserar fortsatt på att färdigställa den stora mängd avtalade produkter som skall lanseras under de kommande kvartalen.”

”Samtidigt är vi aktivt involverade i flera diskussioner om ytterligare produkter med både nya och existerande partners. Så trots att vår lönsamhet just nu är relativt låg och finanskrisen sveper över världen finns det goda anledningar att se positivt på RaySearchs framtid”, avslutar Johan Löf.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

RaySearch Laboratories AB (publ)
Org nr 556322-6157
Sveavägen 25
111 34 Stockholm