Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

1 januari – 30 juni 2007
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33,5 (28,6) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 10,7 (8,3) MSEK
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,94 (0,72) SEK
• Rörelseresultatet uppgick till 14,3 (11,3) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,8 (19,2) MSEK
• Nytt samarbetsavtal med Varian Medical Systems ingicks i maj

Efter rapportperiodens utgång
• Nytt samarbetsavtal med TomoTherapy ingicks i augusti
• Ansökan till FDA om 510(k)-godkännande för försäljning av produktplattformen Compass i USA inlämnades i augusti


VD-kommentar

”Vi är stolta över att vi i dag kan presentera ett nytt samarbetsavtal med TomoTherapy som därigenom blir vår femte partner”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Under perioden har vi även haft en god ekonomisk utveckling och är involverade i flera diskussioner om nya licensavtal så jag ser framtiden an med stor tillförsikt.”Stockholm den 29 augusti 2007


RaySearch Laboratories AB
Johan Löf, VD