Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 47,8 (50,7) MSEK

• Resultat efter skatt uppgick till 16,5 (21,0) MSEK

• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,44 (1,86) SEK

• Rörelseresultatet uppgick till 22,5 (29,0) MSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,9 (32,7) MSEKI en kommentar till årets nio första månader säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB:

”På kvartalsbasis kan vi nu åter se en omsättnings- och resultatökning. För tredje kvartalet ökade omsättningen med 13 procent och nettoresultatet med 20 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången under det andra kvartalet tynger dock utvecklingen för årets nio månader sammantaget. Vår produktbredd ökar ständigt och våra etablerade produkter har fortfarande en stor framtida potential, varför vi ser optimistiskt på tillväxten.

Det var med stor glädje vi för drygt två veckor sedan kunde berätta att avtalet var klart med Philips avseende adaptiv strålterapi. Förhandlingarna drog ut oväntat länge, men detta är en av de viktigaste milstolparna i RaySearchs historia. Vi inleder nu ett samarbete med Philips där vi tillsammans ska ta fram nästa generations dosplaneringssystem för adaptiv strålterapi. Inom ramen för samarbetet kommer tre produkter att tas fram. Adaptiv strålterapi ökar den geometriska precisionen genom att hänsyn tas till förändringar i patientens anatomi under själva behandlingen. Den högre precisionen gör det möjligt att leverera högre doser till tumören och samtidigt minska risken för biverkningar.

Philips har en ledande ställning på dosplaneringsmarknaden och samarbetet inom intensitetsmodulerad strålterapi, IMRT, har varit en viktig faktor för RaySearchs goda utveckling. Mot denna bakgrund så har vi stora förhoppningar om att det gemensamma utvecklingsprojektet som nu påbörjas också blir framgångsrikt. Jag vill åter påminna om att adaptiv strålterapi kommer att vara ett område av central betydelse för RaySearchs fortsatta expansion.

Vi förväntar oss att det fortsatta samarbetet med Princess Margaret Hospital i Toronto inom adaptiv strålterapi kommer att ge ett värdefullt utbyte. Ett långsiktigt forskningsavtal tecknades under kvartalet. Vi fördjupar nu samarbetet och ser fram emot att tillsammans kunna ta fram nya effektiva behandlingsmetoder.

RaySearch och Scanditronix-Wellhöfer inledde i början av året ett samarbete gällande nya produkter för kvalitetssäkring av IMRT. Systemet, som fått namnet COMPASS, demonstrerades i förra veckan för läkare och fysiker från hela världen vid den årliga mässan för strålterapi, ASTRO, i Philadelphia, USA. COMPASS är ett revolutionerande system för att snabbare och noggrannare kunna kvalitetssäkra strålbehandlingar. Det konventionella sättet att göra kvalitetssäkring har varit både tidskrävande och kostsamt. Det är stimulerande med de positiva reaktioner som vi fick vid demonstrationerna på mässan.

Vi kan i dag offentliggöra att RaySearch och Nucletron inleder ett samarbete gällande dosplanering av strålbehandling med protoner vid cancer. Bolagen har i dag träffat ett långsiktigt utvecklings- och licensavtal som kommer att resultera i ett banbrytande system för dosplanering och optimering av strålbehandling med protoner. Samarbetet ligger i linje med RaySearchs affärsmodell, som är att ta fram innovativ mjukvara för strålbehandling vid cancer. Denna avancerade tillämpning passar vår kompetensprofil väl och det kommer att bidra till att ORBIT-plattformen breddas med nydanande funktionalitet. Nucletron bidrar med bakgrundskunskap inom fysikområdet för protoner, vilket är oerhört värdefullt.”

Stockholm den 16 november 2006


RaySearch Laboratories AB
Johan Löf, VD

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD
RaySearch Laboratories AB
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

Följande filer finns för nedladdning: