Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 50,7 (29,0) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till 21,0 (10,1) MSEK • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,86 (0,96) SEK • Rörelseresultatet uppgick till 29,0 (11,1) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,7 (10,1) MSEK

I en kommentar till årets nio första månader säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB: ”Tillväxttakten fortsätter att ligga på en hög nivå och RaySearch kan redovisa en omsättningsökning på 75 procent för årets första nio månader jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet ökade med 161 procent till 29,0 MSEK för samma period. Under tredje kvartalet kan vi redovisa en fördubblad omsättning och tredubblat rörelseresultat jämfört med motsvarande period föregående år. Detta skall ses mot bakgrund av att årets tredje kvartal är relativt trögt för vår bransch. Vi kan redovisa ett fint kassaflöde och en mycket god likviditet. Den finansiella ställningen för bolaget är med andra ord stark. När det gäller försäljningen av OM-Optimizer så har en del kunder avvaktat inköp av Oncentra Masterplan i väntan på ett s k service-pack från Nucletron. Detta service-pack släpptes den sista september och har medfört en förskjutning i försäljningsutvecklingen för OM-Optimizer. Intresset för OM-Optimizer är stort och som exempel kan nämnas att Nucletron nyligen meddelade att The Northern Ireland Cancer Center i Belfast köpt Oncentra Masterplan och OM-Optimizer. Sjukhuset kommer i mars nästa år att öppna en ny enhet med 13 arbetsstationer, där strålbehandling med IMRT (intensitetsmodulerad strålterapi) och RaySearchs teknologi har en central betydelse. För ett halvår sedan tecknades en avsiktsförklaring med Philips om att träffa ett långsiktigt utvecklings- och licensavtal inom adaptiv strålterapi som är nästa tekniksprång inom strålterapi. Förhandlingsarbetet har pågått sedan dess och har p g a avtalets detaljrikedom dragit ut en del på tiden. Våra förhoppningar är att ett slutligt avtal inte är alltför avlägset. Avtalet kommer att vara av påtaglig vikt för vår expanderande verksamhet inom den adaptiva strålterapin. Några viktiga händelser som inträffade efter tredje kvartalet är värda att nämna. Vid den stora årliga amerikanska ASTRO-kongressen fick vi förmånen att i en stor plenarpresentation inför 5 000 åhörare redovisa resultat av forskning som gjorts vid Princess Margaret Hospital med hjälp av RaySearchs system för adaptiv strålterapi. Gensvaret blev mycket positivt. Det är också mycket glädjande att vi nyligen kunde träffa en avsiktsförklaring avseende ett kommande avtal med Scanditronix-Wellhöfer som är den ledande aktören på marknaden för dosimetrisk mätutrustning. Tillsammans kommer bolagen att kunna skapa effektiva och konkurrenskraftiga system för automatiserad kvalitetssäkring av IMRT. Det finns idag ett stort behov på klinikerna för nya lösningar inom detta område eftersom kvalitetssäkringssteget kräver stora personella resurser. Scanditronix-Wellhöfer ligger i den absoluta frontlinjen för detektorteknologi och har en stor installationsbas inom ett marknadssegment som vi inte haft tillgång till tidigare. Ett kommande avtal innebär en naturlig och spännande expansion av RaySearchs produktportfölj.” Stockholm den 16 november 2005 RaySearch Laboratories AB Johan Löf, VD