We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Beslut vid Årsstämman 2014

Vid RaySearch Laboratories ABs (publ) årsstämma den 27 maj 2014 fattades bl a följande beslut:

Det beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång till kapital. Den ansamlade vinsten om 29 461 000 kr balanserades i ny räkning.

Styrelseledamöterna och VD:n beviljades ansvarsfrihet.

Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman 2015.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen skall utgå med sammanlagt 760 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 440 000 kronor till ordföranden och 160 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell till styrelseledamöter i bolaget och att omvälja Erik Hedlund till styrelsens ordförande.

Det beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B, vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2015, i enlighet med styrelsens förslag.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com