Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 Januari - 30 September 2017

RaySearch Laboratories AB (publ)

”Under de första nio månaderna steg nettoomsättningen med 12 procent till 380 (340) MSEK. Rörelsemarginalen minskade till 16 (29) procent pga lägre tillväxt för RayStation®, negativa valutaeffekter till följd av amerikanska dollarns försvagning och ökade kostnader till följd av bolagets satsningar inom den globala marknadsorganisationen och inom forskning och utveckling. Utvecklingsarbetet avseende RayCare® fortskrider enligt plan”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.
 

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2017)

 • Nettoomsättning 111,7 (125,7) MSEK, varav intäkter från RayStation 99,1 (112,6) MSEK
 • Resultat efter skatt -1,0 (28,9) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning -0,03 (0,84) SEK
 • Rörelseresultat 0,7 (38,5) MSEK
 • Kassaflöde 1,2 (-4,2) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 102,0 (101,1) MSEK, varav RayStation 92,8 (91,2) MSEK
 • Orderstocken för RayStation uppgick till 39,1 (55,5) MSEK vid periodens utgång

NIO MÅNADER (JANUARI – SEPTEMBER 2017)

 • Nettoomsättning 380,1 (340,1) MSEK, varav intäkter från RayStation 339,1 (301,2) MSEK
 • Resultat efter skatt 45,3 (75,5) MSEK och resultat per aktie 1,32 (2,20) SEK
 • Rörelseresultat 60,9 (99,3) MSEK
 • Kassaflöde -15,5 (-30,4) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 315,7 (312,1) MSEK, varav RayStation 284,6 (284,6) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, t ex CYCLHAD Hadronterapicenter i Frankrike, OLVZ Aalst i Belgien och University of Tsukuba i Japan. RayStation har också valts av University of Wisconsin-Madison och Provision CARES protoncenter i Nashville i USA, som kommer att vara det första ProNova protonterapi-systemet i världen.
 • Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med Provision Healthcare i USA avseende RayCare*.
 • Samarbeten har inletts med Neutron Therapeutics i USA och Sumitomo Heavy Industries i Japan om dosplanering för borneutroninfångningsterapi (BNCT).

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den  22 november 2017 kl. 07.45 CET.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: +46 8 510 530 00      Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO 
Telefon: +46 70 661 05 59 Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under december 2017. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 

    
* Regulatoriskt godkännande krävs för vissa marknader.