Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2005

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33,7 (20,5) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till 14,2 (5,7) MSEK • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,25 (0,54) SEK • Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (7,9) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,4 (2,7) MSEK I en kommentar till årets sex första månader säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB:

”Den starka tillväxttakt som redovisades för det första kvartalet accelererade kraftigt under det andra kvartalet. Det är mycket glädjande att vi kan redovisa en dubbelt så hög omsättning och fyrdubblat rörelseresultat under andra kvartalet i år jämfört med samma tid förra året. OM-Optimizer som ingår i Nucletrons Oncentra MasterPlan började säljas i slutet av april och har bara gett intäkter under drygt två av kvartalets tre månader. Tredje kvartalet kommer att bli den första perioden med full påverkan av försäljningen av OM-Optimizer. Nucletron framhåller entusiastiskt att OM-Optimizer spelar en viktig roll för framgångarna med Oncentra MasterPlan. Intresset från kunderna för OM-Optimizer är stort, inte minst p g a att systemet är mycket effektivt och därmed ger unika möjligheter att spara tid på klinikerna. OM-Optimizer är den första av sex produkter som ska integreras i Nucletrons produkt för dosplanering. Det finns en stor försäljningsmässig potential i de fem produkterna som återstår att introducera. RayMachine som ingår i samarbetet med Philips ökade till 184 sålda system under första halvåret jämfört med 70 system under samma period föregående år och 67 system av OM-Optimizer såldes från introduktionen fram t o m juni. Det känns uppmuntrande att vårt intensiva arbete med dessa två produkter börjar ge frukt. Allt går enligt planerna och vi har också visat att satsningarna på dessa nya produkter är rätt. Eftersom intäkterna från Nucletron beräknas i euro, kommer bolagets exponering mot den amerikanska dollarn i fortsättningen relativt sett att minska. Under maj tecknades en avsiktsförklaring med Philips om att träffa ett långsiktigt utvecklings- och licensavtal inom adaptiv strålterapi som är nästa tekniksprång inom strålterapi. Förhandlingsarbetet har varit omfattande och vi har stora förhoppningar om att snart kunna ro avtalet i hamn. Avtalet kommer att vara av stor betydelse för våra kommande framgångar inom den adaptiva strålterapin. Med adaptiv strålterapi ökar den geometriska precisionen genom att hänsyn tas till förändringar i patientens anatomi under själva behandlingen, vilket ger ännu effektivare och säkrare behandlingar. Redan nu finns ett samarbete mellan RaySearch, Philips och Princess Margaret Hospital i Toronto inom s k IGART (Image Guided Adaptive Radiation Therapy) som kommer att utvecklas ytterligare under ledning av Dr. David Jaffray vid sjukhuset. I slutet av juli fick vi vårt kvalitetssystem ISO-certifierat. Detta är en mycket viktig del i kontakterna och samarbetet med såväl gamla som nya partners. Certifieringen gör det lättare att integrera våra produkter i våra partners system och ger också möjligheten att i framtiden lansera egna CE-märkta produkter. Med dessa goda förutsättningar finns det all anledning att både på lång sikt och kort sikt se optimistiskt på utvecklingen för RaySearch.”