We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

”Under första kvartalet 2021 minskade nettoomsättningen med 22 procent till följd av lägre licensförsäljning. Återkommande supportintäkter ökade med 7 procent och utgör 38 (28) procent av nettoomsättningen. Rörelseresultatet uppgick till 12 (52) MSEK och kassaflödet uppgick till 33 (-4) MSEK”, Johan Löf, VD för RaySearch

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2021)

 • Orderingång 145,1 (300,0) MSEK
 • Nettoomsättning 162,1 (208,9) MSEK
 • Rörelseresultat 12,3 (51,6) MSEK
 • Resultat efter skatt 7,1 (40,5) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,21 (1,18) SEK
 • Kassaflöde 32,8 (-4,2) MSEK
 • Orderstock 1 207,1 (1 281,5) MSEK vid slutet av perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Dosplaneringssystemet RayStation®* har sålts till fler framstående cancerkliniker, bland andra Legacy Cancer Institute i USA, University Hospital Krakow i Polen, Osaka City University Hospital och Kumamoto University Hospital i Japan. Därtill har Inova Schar Cancer Institute i USA och Radiumhospitalet vid Oslo Universitetssykehus i Norge utökat sina befintliga installationer av RayStation.
 • I mars har moderbolaget gett ett kortfristigt lån om 200 KSEK till Vinstandelsstiftelsen RayFoundation till marknadsmässiga villkor.
 • Ett helägt dotterbolag har etablerats i Australien.

UPPDATERING AVSEENDE COVID-19

 • Covid-19-pandemin med tillfälliga omprioriteringar i sjukvården påverkade försäljningen negativt under första kvartalet. Marknadsläget förbättras successivt i takt med vaccinutrullningen och återhämtningen förväntas fortsätta. Samtidigt ökar smittspridningen i vissa regioner och det är oklart hur lång tid det tar innan vaccinationsprogrammet får effekt. RaySearch bedömer därför att covid-19-pandemin kommer att ha en negativ påverkan på bolagets omsättning och resultat under ytterligare ett antal månader framöver, främst genom att order kan komma att fördröjas, men pandemins effekter på omsättningen och resultatet bedöms minska successivt under 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I mars 2021 bröt RaySearch mot en EBITDA-baserad kovenant i bolagets kreditfaciliteter hos Skandinaviska Enskilda Banken (publ) (”SEB”) med ett totalt kreditutrymme på 350 MSEK, varav 50 MSEK var utnyttjat. Som en följd av detta har SEB i april krävt återbetalning av det utnyttjade kreditutrymmet på 50 MSEK. Kreditfaciliteterna är dock tillgängliga för utnyttjande så snart bolaget återigen uppfyller samtliga kovenanter enligt avtalet.
 • Ett försäljningsagentavtal har tecknats med Canon Medical Systems USA, Inc., som innebär att RaySearchs säljorganisation i Nordamerika ges möjlighet att förmedla Canon Medicals produkter Aquilion Large Bore CT och Celesteion PET/CT.
   

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORTEN

VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-mars 2021 vid en telefonkonferens som hålls på engelska onsdagen den 5 maj 2021 kl 16:00-16:30 CET.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen (id: 5061876), vänligen registrera er på:
http://emea.directeventreg.com/registration/5061876

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, VD                              Telefon: +46 8 510 530 00     Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO                      Telefon: +46 70 661 05 59     Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com  
 

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
5 maj 2021 kl. 07.45 CET.

 

OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformations-systemet RayCare* till kliniker över hela världen. I december 2020 lanserades även behandlingsstyrsystemet RayCommand*, samt dataanalyssystemet RayIntelligence*. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

* Marknadsgodkännande krävs på vissa marknader.